Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení a pojmy

1.1.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) byly vydány pro základní vymezení obchodních vztahů jejich výše uvedeného vydavatele a jeho pracovníků s odběrateli. Jakákoliv uzavřená smlouva (Kupní smlouva, Smlouva o dílo, Servisní smlouva) má vyšší prioritu, než tyto VOP; pokud je ve smlouvě rozpor s ustanoveními těchto VOP, platí ustanovení dané smlouvy. Záležitosti nespecifikované v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (resp. Občanského zákoníku) v platném znění. Fungování uvnitř firmy se řídí interními směrnicemi, které nejsou běžně přístupné veřejnosti a vnějším subjektům.
1.2.
Vymezení základních pojmů:
Dodavatel – společnost Jan Růžička, servis vah ič.70349428 (kontakty a údaje – viz. odst. 1.3. VOP)
Odběratel – každý, kdo maloobchodně nebo velkoobchodně odebírá nebo nakupuje produkty od dodavatele
Prodejce – odběratel, který dodané produkty zakoupil od Dodavatele za účelem dalšího prodeje (nikoliv pro vlastní použití)
Uživatel – odběratel, který dodané produkty zakoupil od Dodavatele pro vlastní použití (nikoliv za účelem dalšího prodeje)
Produkty – výrobky a zboží (vyrobené dodavatelem nebo jinde zakoupené); služby (prováděné dodavatelem)
Zařízení – váha, nebo jiné samostatně pracující zařízení
Příslušenství – snímač čárového kódu, přídavný displej nebo monitor
Systém – dvě nebo více zařízení propojených mezi sebou a pracujících samostatně, avšak ve vzájemné závislosti
1.3.
Platné údaje o dodavateli (vydavateli těchto VOP)
Sídlo společnosti adresa: Jan Růžička,servis vah, Argentinská 822/26,170 00 Česká republika
IČ:70349428
DIČ: CZ8110250148
Číslo běžného účtu v CZK: 51-2489020267/100 Komerční banka a.s.

2. Produkty dodavatele

2.1.
Produkty dodavatele lze z hlediska způsobu objednání a termínu a způsobu dodání rozdělit do těchto kategorií:
A. Standardní zboží skladem – standardní (tzv. krabicově balená) zařízení nebo software
- Označené na webu dodavatele symbolem √
- K dodání ihned nebo do 3 pracovních dnů
- Lze objednávat na Obchodním oddělení dodavatele, nebo přes e-shop
- Standardně krabicově balené
- Spadají sem: „malé“ váhy stolního charakteru, spotřební materiál a ostatní drobné zboží
B. Zboží nebo výrobky zakázkově vyráběné
- Označené na webu dodavatele symbolem 
- K dodání dle individuální domluvy, standardně do 3 týdnů
- Lze objednávat pouze telefonicky, písemně u dodavatele, nelze objednávat přes e-shop
- Zpravidla nadrozměrné, nestandardně balené
- Spadají sem: průmyslové váhy, speciální průmyslové terminály, vážní stolky, podlahové rámy a ostatní příslušenství pro průmyslové vážení
C. Standardní služby – servis, opravy, instalace, školení a konzultace (pro všechna dodávaná zařízení), kalibrace a ověřování vah
- Termín a místo provedení dle individuální dohody (provozovna odběratele nebo Servis dodavatele)
- Lze objednávat pouze na oddělení Servisu dodavatele, nelze objednávat přes e-shop
- Vždy provádí technici dodavatele (kromě vlastních zaměstnanců mohou být i smluvní) a osobně přebírá odběratel

3. Obchodní vztahy s odběrateli

Dodavatel provádí obchodní činnosti maloobchodně
3.1.
Maloobchodní prodej je prodej produktů dodavatele, tedy výrobků, zboží a služeb (nebo celých systémů) jejich přímým uživatelům a řídí se těmito VOP nebo individuálně uzavřenou smlouvou. Odběratel je v tomto případě Uživatelem produktů dodavatele
Odběratele v maloobchodním obchodním vztahu lze rozdělit do dvou skupin:
A. Odběratelé smluvní
- Mají s dodavatelem uzavřenu Dodavatelskou smlouvu, Obchodní smlouvu nebo Servisní smlouvu
- Standardní odběr produktů a služeb probíhá s platbou bankovním převodem se splatností 10 dnů po dodání
- Zakázky v objemu nad 100.000Kč bez DPH a instalace systémů jsou hrazeny dle individuálně dohodnutých podmínek ve Smlouvě o dílo nebo Kupní smlouvě
B. Odběratelé nesmluvní
- Nemají s dodavatelem uzavřenu žádnou smlouvu
- Standardní odběr produktů a služeb probíhá s platbou v hotovosti či na dobírku při předání

4. Informace o produktech a jejich cenách

4.1.
Informace o všech standardně nabízených produktech dodavatele v kategoriích dle odstavce 2.1.A., B. včetně jejich technické specifikace a ceny lze získat na webu dodavatele, nebo v elektronické (e-mailem nebo na nosiči dat) či tištěné (prospekty poptávaných zařízení) podobě na provozovně dodavatele.
Na webu Váhy Praha  jsou o každém produktu zveřejněny základní technické informace, Návod k obsluze v českém jazyce je součástí dodávky. Prodejní cena a dostupnost produktu dle kategorie uvedené v odstavci 2.1.A. (skladem, označené symbolem √) nebo 2.1.B. (zakázková výroba, označené symbolem ). Ceny produktů v kategorii dle odstavce 2.1.C. jsou vždy sjednány individuálně mezi dodavatelem a odběratelem a jsou vždy podepřeny Smlouvou o dílo nebo Kupní smlouvou. Ceny služeb v kategorii dle odstavce

4.2.
Ceny všech dostupných produktů se obecně řídí platným Ceníkem dodavatele. Tento Ceník v aktuální podobě má prioritu před všemi případnými jinými zdroji informací v případě rozporů..
4.3.
Ceník dodavatele obsahuje informace o cenách produktů všech kategorií dle odstavce 2.1. (zboží a služeb) a také o cenách základních běžných náhradních dílů pro servis a doplňkových úkonech (zejména přepravného). Není-li informace o ceně některého speciálního zařízení nebo náhradního dílu v Ceníku k dispozici, je nutné tuto cenu individuálně sjednat s kompetentními pracovníky Obchodního oddělení dodavatele.
4.4.
Jsou-li v Ceníku dodavatele uvedeny mezi produkty váhy, jejichž použití automaticky předpokládá nutnost ověření (standardně se vždy využívají jako stanovené měřidlo – zejména v obchodě nebo ve zdravotnictví), jsou tyto váhy standardně dodávány již ověřené, tedy se značkou výrobce, prokazující provedení ES zkoušky dané váhy, která je vlastně „prvním ověřením“ s platností 2 kalendářní roky, následující po roce provedení ES zkoušky (vyznačeném na váze).
Dodavatel garantuje platnost tohoto ověření minimálně 1 kalendářní rok, následující po roce prodeje dané váhy. Tedy pokud je váha vyrobena v roce předcházejícím oproti roku prodeje, je možné, že uživatel bude muset danou váhu nechat následně ověřit již v roce následujícím po roce zakoupení.
V případě, že daná váha byla vyrobena a tedy ověřena již předminulý rok oproti roku prodeje a platnost ověření by skončila na konci roku, kdy byla váha dodána uživateli, dodavatel na své náklady zajistí již před vyskladněním následné ověření této váhy a platnost ověření je opět 2 kalendářní roky, následující po roce prodeje (dodání) dané váhy.
Dodavatel provádí a zajišťuje ověření výše uvedených vah na své náklady a za uvedených podmínek neúčtuje tyto náklady odběratelům.
Všechny výše uvedené podmínky bodu 4.4.VOP se nevztahují na průmyslové váhy, jejichž použití je různorodé a provedení ES zkoušky se při objednávce sjednává individuálně, za úplatu.
Uživatel je povinen sám sledovat platnost ověření u váhy, používané jako stanovené měřidlo a v případě ukončení platnosti si zajistit (objednat) další následné ověření u dodavatele nebo u kompetentní organizace.

 

5. Objednávky a jejich vyřizování

5.1.
Kdokoliv z potenciálních odběratelů může vznést poptávku ústně (osobně či telefonicky) na provozovně dodavatele nebo písemně (e-mailem, faxem, poštou) s využitím kontaktních údajů dle webu , nebo s využitím kontaktů přímo na konkrétního již známého obchodníka dodavatele. V návaznosti na osobní nebo písemnou poptávku udělá ústní nebo zpracuje písemnou nabídku kompetentní pracovník obchodního oddělení nebo servisu dodavatele. V případě služeb, kde nelze předem přesně stanovit dobu úkonu (zejména instalace, školení, programování…), je v nabídce uvedena pouze hodinová sazba pro daný úkon.
5.2.
Objednávka je závazná žádost odběratele směrem k dodavateli o dodání některého z jeho produktů.
Objednávka může být provedena:
A. elektronicky přímo z e-shopu na webu dodavatele – pouze produkty dle odstavce 2.1.A.
B. ústně (osobně či telefonicky) na provozovně dodavatele – produkty dle odstavce 2.1.A, B
C. písemně (e-mailem, faxem, poštou), s využitím konkrétní nabídky dodavatele nebo bez ní – produkty dle odstavce 2.1.A, B
D. formou písemné smlouvy, sjednané a podepsané dodavatelem i odběratelem – forma nezbytná pro zakázky v objemu nad 100.000Kč bez DPH a pro dodání produktů dle odstavce 2.1.C.
Objednávka (ústní nebo písemná) musí obsahovat následující údaje:
- obchodní údaje odběratele – název, fakturační adresu, IČ a DIČ (pokud je plátce DPH)
- místo dodání produktu (dodání zboží, provedení služeb) a provozní dobu v tomto místě
- jméno oprávněného zástupce odběratele (v případě osobního odběru zboží nebo služby)
- název produktu
- požadované množství
- sjednanou speciální cenu (nebo slevu) – pokud byla při předchozím jednání dohodnuta
- způsob odběru zboží nebo služby (osobní odběr, doprava zboží přepravní službou, předání zboží při instalaci servisním technikem...)
5.3.
Místa pro příjem objednávek a uzavírání smluv u dodavatele (kontaktní údaje dle webu dodavatele):
A. provozovna dodavatele – OBCHODNÍ ODDĚLENÍ – všechny produkty dle odstavce 2.1.A, B, C, z kategorie 2.1.A. (spotřební materiál, etiketovací kleště, závaží, měřidla délky…)
5.4.
Kompetentní pracovník dodavatele potvrdí příjem objednávky odběrateli ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (e-mailem) a případně do přijaté objednávky upřesní některé údaje.
5.5.
Při převzetí zásilky od dopravce je odběratel povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je odběratel povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech odběratel neprodleně písemně vyrozumí zástupce dodavatele (s podáním nejpozději do 3 pracovních dnů) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že odběratel výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se odběratel vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
5.6.
Nepřevezme-li odběratel zboží z důvodů vzniklých na jeho straně (i z důvodu nezaplacení dobírky), nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši. Nevyzvedne-li si odběratel zboží do 10 kalendářních dní po dohodnutém termínu plnění, je dodavatel oprávněn zboží uskladnit. Od tohoto okamžiku běží pro zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na odběratele. Za skutečnou dobu uskladnění bude následně účtováno skladné, které činí 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po této lhůtě zboží zůstává majetkem dodavatele a dodavatel je oprávněn zboží prodat třetí osobě. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100% ceny předmětu plnění.

6. Dodávání produktů

6.1.
Produkty dodavatele lze z hlediska způsobu dodání rozdělit do těchto kategorií:
A. Standardní, kompaktně krabicově balené zboží s brutto hmotností max. do 30kg
Dodání a přeprava jsou realizovány dle požadavku odběratele.
- Zboží může osobně převzít odběratel na provozovně dodavatele.
- Zboží může být předáno přímo v místě instalace u odběratele (přepravu pak provádí servisní technici dodavatele v rámci instalace zařízení).
- V případě požadavku odběratele na zaslání je zboží standardně zasíláno přepravní službou PPL
s garancí doručení následující pracovní den po odeslání ze skladu dodavatele.
B. Nadrozměrné, nestandardně balené zboží nebo výrobky, nebo zboží s brutto hmotností nad 30kg
Dodání a přeprava jsou realizovány vždy po individuální dohodě s odběratelem.
- Preferuje se osobní převzetí dodávaného zařízení přímo pracovníky odběratele od dodavatele, kde je nejvyšší garance dodání zařízení bez poškození.
- Zboží může osobně převzít odběratel na provozovně dodavatele.
- Zboží může být předáno přímo v místě instalace u odběratele (přepravu pak provádí servisní technici dodavatele v rámci instalace zařízení).
- V případě požadavku odběratele na zaslání, je zařízení zasíláno přepravní službou TOP TRANS; v tomto případě však odběratel nese riziko, že zařízení obdrží poškozené a bude řešit reklamaci u přepravní služby.
Termín zaslání nebo dodání je vždy individuálně dohodnutý pracovníky Expedice dodavatele s odběratelem.
C. Standardní služby – servis, opravy, instalace, školení a konzultace (pro všechna dodávaná zařízení), kalibrace a ověřování vah
Termín a místo provedení služby je vždy dle individuální domluvy s odběratelem.
- Služba může být provedena na provozovně odběratele (přímo v místě používání servisovaného zařízení);
servisní technik dodavatele přijede provést službu na místo určené odběratelem.
- Služba může být provedena na provozovně (Servisu) dodavatele; servisované zařízení je odběratelem osobně doručeno nebo zasláno na některou z provozoven dodavatele; následně je servisované zařízení dodáno zpět odběrateli některým způsobem, uvedeným v odstavci 6.1.A. a B.
- V případě provedení služby na provozovně odběratele (přímo v místě používání servisovaného zařízení) a nutnosti odvozu (v případě rozsáhlejší opravy) tohoto zařízení na provozovnu (Servis) dodavatele je následně toto zařízení dovezeno a znovu instalováno v místě jeho dosavadního používání servisním technikem dodavatele (není-li odběratelem požadováno jinak).
6.2.
Doklady, vystavené dodavatelem při dodání produktů, jsou dle způsobu dodání následující:
A. Při osobním převzetí některého z produktů dle odstavce 2.1. vystaví kompetentní pracovník dodavatele Dodací list nebo Zakázkový/dodací list. Přebírající pracovník odběratele je povinen zkontrolovat údaje v tomto dokumentu a svým podpisem (a případně razítkem) v něm potvrdit správnost vypsaných údajů a souhlas s nimi. Pracovník dodavatele není povinen (ani oprávněn) zjišťovat kompetentnost přebírajícího pracovníka odběratele, pokud je tento pracovník vybaven razítkem odběratele, nebo se jedná o předání v provozovně odběratele.
B. Při zaslání zásilkovou službou některého z produktů dle odstavce 2.1.A. a B. potvrdí odběratel převzetí produktů svým podpisem a razítkem na Dodací list přepravce. S každým produktem dle odstavce 2.1.A. a B. a k jednotlivým zařízením dle odstavce 2.1.C. jsou vždy dodány (většinou přibalené přímo v krabici u jednotlivých zařízení) minimálně tyto dokumenty:
- Záruční list vydaný dodavatelem
- Návod k obsluze (uživatelský manuál) v českém jazyce
- Prohlášení o shodě podle Zákona č.22/1997 Sb.
- Prohlášení o nakládání s obaly podle Zákona č.477/2001 Sb. O obalech

7. Platební podmínky

7.1.
Způsoby úhrady mohou být následující:
A. Platba bankovním převodem po dodání produktu, na základě daňového dokladu se splatností 10 dnů
- U odběratele – v případě zakázky podepřené individuální písemnou Smlouvou o dílo nebo Kupní smlouvou
B. Platba v hotovosti při dodání produktu resp. jeho převzetí odběratelem, na základě daňového dokladu
- U nesmluvních odběratelů – v případě maloobchodního nebo velkoobchodního prodeje zboží či služby a jeho osobního převzetí odběratelem
- U smluvních odběratelů – v případě prodlení platby některé předchozí realizované zakázky
- U kteréhokoliv odběratele – v případě jeho požadavku hotovostní platby
C. Platba dobírkou při dodání produktu resp. jeho převzetí odběratelem, na základě daňového dokladu
- U nesmluvních odběratelů – v případě maloobchodního nebo velkoobchodního prodeje zboží se zasláním odběrateli přepravní službou (často vybavení objednávek přes e-shop)
- U kteréhokoliv odběratele – v případě jeho požadavku platby dobírkou
D. Zálohová platba bankovním převodem nebo v hotovosti před dodáním produktu, na základě zálohové faktury
- U nesmluvních odběratelů – v případě maloobchodního nebo velkoobchodního prodeje či služby a požadavku odběratele tohoto způsobu úhrady oproti platbě v hotovosti nebo dobírkou
- U kteréhokoliv odběratele – v případě zakázky, kde je zálohová platba sjednána individuálně ve Smlouvě o dílo nebo v Kupní smlouvě
7.2.
Doklady, vystavené dodavatelem při platbě:
A. Při platbě bankovním převodem po dodání produktu
- Faktura-daňový doklad
B. Při platbě v hotovosti při dodání produktu resp. jeho převzetí odběratelem
- Prodejka-zjednodušený daňový doklad (nebo Daňový doklad/Stvrzenka/Zakázkový/Dodací list
v jednom dokladu) – při zakázce v objemu do 10.000Kč včetně DPH
- Faktura-daňový doklad + Stvrzenka (nebo Daňový doklad/Stvrzenka/
/Zakázkový/Dodací list v jednom dokladu) – při zakázce v objemu nad 10.000Kč včetně DPH
C. Při platbě dobírkou při dodání produktu resp. jeho převzetí odběratelem – přibalené u dodaného zboží
- Prodejka-zjednodušený daňový doklad – při zakázce v objemu do 10.000Kč včetně DPH
- Faktura-daňový doklad + Stvrzenka – při zakázce v objemu nad 10.000Kč včetně DPH
D. Při zálohové platbě před dodáním produktu
- Zálohová faktura – jako podklad k provedení platby
- Faktura-daňový doklad – jako vyúčtování přijaté platby, neprodleně po obdržení platby, dle zákona

8. Reklamace, stížnosti a řešení sporů

8.1.
Reklamaci produktů dodavatele mohou odběratelé provádět u dodavatele v souladu s jeho platným Reklamačním řádem SE-02 (RŘ), který je k dispozici na webu.
8.2.
Při řešení sporů je preferována cesta smíru a vzájemné dohody.

Jan Růžička, Servis vah (Váhy Praha)